Cung cấp dầu cọ kênh tiêu dùng.


Dầu Olein Cọ tinh luyện Nortalic 18kg

Dầu Olein Tinh Luyện Nortalic

Thành phần: Dầu olein cọ tinh luyện, chất nhũ hóa (475)

Chỉ số Iod (Wijs): 59
Dầu ăn GoldFry

Dầu Thực Vật Tinh Luyện GoldFry

Thành phần: Dầu Olein Cọ tinh luyện, vitamin A palmitat và chất nhũ hóa (475)

Chỉ số Iod (Wijs): 58
Dầu ăn Freda

Dầu Thực Vật Tinh Luyện Freda

Thành phần: Dầu olein cọ tinh luyện, vitamin A palmitat và chất nhũ hóa (475)

Chỉ số Iod (Wijs): 60
Dầu ăn Satellite 18kg

Dầu Olein Tinh Luyện Satellite

Thành phần: Dầu olein cọ tinh luyệnChỉ số Iod (Wijs): 58

Cung cấp dầu cọ kênh công nghiệp.


Dầu Cọ Tinh Luyện

Thành phần: Dầu cọ tinh luyện được sản xuất thông qua quá trình tinh chế, tẩy màu, tẩy mùi dầu cọ thô

Chỉ số Iod (Wijs): 50 – 55

Dầu Stearin Cọ Tinh Luyện

Thành phần: Dầu Stearin cọ tinh luyện được sản xuất thông qua quá trình tách phân đoạn dầu cọ tinh luyện.

Chỉ số Iod (Wijs): Tối đa 48

Dầu Olein Cọ Tinh Luyện

Thành phần: Dầu Olein cọ tinh luyện được sản xuất thông qua quá trình tách phân đoạn dầu cọ tinh luyện.

Chỉ số Iod (Wijs): Tối thiểu 56